�������������� ������������ ������������������ �� ���������� ������������ ����������������

.

2023-03-26
    اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی اشعری و معتزلی