م ر حبا شعر

فديتج . تعداد شاعر: ۳۵,۲۴۱ تعداد دفترشعر: ۵۸,۶۴۱ تعداد شعر: ۵۸۴,۹۵۶ خواندن اشعار: ۳۲۱,۸۳۴,۲۵۳ نظر

2023-02-06
    كيفية معرفة رمي ى فرندي
  1. ديوان شعر - عبد الرحمن تركماني
  2. حبًا لنش
  3. با
  4. January 10 at 11:48 AM ·
  5. شعر [ش ع ر]
  6. 1
  7. ساقی می دیگر دهد مطرب رهی دیگر زند
  8. کنم ظلمُ ستم های، ستمگر بر ملا امروز